O nama

Hrišćanska protestantska episkopalna crkva u Srbiji (HPEC) sledi tradicionalne i izvorne teološke osnove Anglikanske reformacije iz XVI veka.

Osnovna učenja Anglikanske ortodoksne crkve (HPEC) bi se mogla sažeti u sledećih nekoliko tačaka:

Verovanje u jednog Boga – Oca, Sina i Svetog Duha kao Svetu Trojicu koji se objavio kroz Sveto Pismo.

Bog je besmrtan, nevidljiv, večan, svemoguć, sveznajući i sveprisutan.  On je pravedan, milostiv i Bog ljubavi, koji je u njegovoj mudrosti, kreirao sve vidljivo i nevidljivo. Prihvatamo njegovo božansko proviđenje prilikom Stvaranja kako je to opisano u Svetom pismu.

Prihvatamo Božji moralni zakon, koji je dat preko Mojsija, a koji govori o gresima i otkriva našu nedostojnost, ali verujemo i u ponuđenu milost sa Njegove strane kako bi čoveka očistio od svake nepravde i pomirio sa sobom kroz Gospoda Isusa Hrista. Verujemo da je Isus Hristos jedinorodni Božji sin, čija krv pere grehe i daje pobedu nad grehom i smrću. Znamo da drugog imena osim imena Isusa Hrista nema kojim bi se mogli svi ljudi spasiti.

Prihvatamo da Sveti Duh proizilazi od Oca (i Sina) i da kroz Njega možemo primiti božansku pomoć i utehu. Verujemo da je Sveti Duh naš vodič ka Istini, koji će pokazati šta su lažna učenja i šta Bogu nije ugodno.

Verujemo da je Sveto pismo istinito, inspirisano i dato od samog Boga a da je hrišćanska vera naših predaka i privih hrišćana artikulisana u Аpostolskom i Nikejsko Carigradskom Kredu i u Trideset devet članaka vere.

Verujemo da je Bog pripremio plan za spasenje ljudi od njihovog greha i to putem milosti ukazane žrtvom Njegovog Sina Isusa Hrista na krstu Golgote ali i Vaskrsenjem iz mrtvih.

Prema crkvenim kanonima, žene ne mogu biti rukopoložene u svešteničku službu ali mogu poučavati mlađe žene, devojke i decu.

Smatramo i čvrsto verujuemo da je Sveti obred venčanja moguć samo između jednog čoveka i jedne žene.

Koristimo liturgijsku formu iz Knjige zajedničkih molitava iz 1928. godine, a čija se osnova nalazi u Trideset devet člana vere.

Prihvatamo  doktrine izražene u HOMILIJAMA, i službama koje su koristili sveštenici za vreme ranih godina reformacije u Engleskoj. Bili su to Arhiepiskop Cranmer, episkop Hugh Latimer, Wiliam Tyndale i drugi iz tog perioda. Njihova učenja zasnovana na Bibliji su temelj na kome se bazira sve ono što nazivamo ’Anglikanizam’.

Poučavamo vernike na osnovu morala koji proističe iz Sveotpisamskih temelja, podupirući ideju o univerzalnim ljudskim pravima i slobodama. Ujedno, poštujemo građanske zakone i legitimitet državnih vlasti.

Naša crkva poštuje svaku osobu kao Sliku Božiju (Imago Dei), bez obzira na pol, nacionalnost/rasu, opredeljenje, versku ili kulturnu tradiciju, uverenje i sl.

Jasno i nedvosmisleno se zalažemo za određene elemente izvorne vere koji su u osnovi učenja a ujedno relevantni u savremenom svetu. To su sledeći: bezgrešno rođenje Isusa Hrista, božanstvo našeg Gospoda, žrtva pomirenja na krstu, vaskrsenje Gospodnje iz groba i njegovo vaznesenje, drugi dolazak Isusa Hrista i spasenje milošću Božjom jedino kroz veru.

Ova Crkva nije nova Crkva. To je stara Crkva sa novim imenom koji naglašava šta je Anglikansko nasleđe i ortodoksna (izvorna) vera, a najbolje bismo je mogli opisati kao hrišćanska protestantska Crkva. Stoga je i zasnovana na drevnom veroispovedanju i apostolskom učenju. Ujedno kao protestantska crkva odbacujemo i odričemo se svih dopuna Oksfordskog pokreta (Oxford Movement).

Misija crkve: Misija naše crkve je da razumemo svet oko sebe, propovedajući Evanđelje svakom čoveku. Pastoralna briga za vernike, uključivanje u socijalne programe putem diakonije. Cilj naše Crkve je nadnacionalni, svečovačanski, vaseljenski: da svi budu jedno u Hristu.

Kako ne bi došlo do zabune, treba naglasiti da Anglikanska ortodoksna crkva (HPEC) u Srbiji nije predstavnik Crkve Engleske – Engleske tradicije (Chruch of England), niti je član bilo koje Anglikanske asocijacije. Prema tome delujemo samostalno, u okviru Low Church, kontinuiranog anglikanskog pokreta ( Continuing Anglican movement).

Anglikanska ortodoksna crkva u Srbiji administrativno je organizovana kao Hrišćanska protestantska episkopalna crkva – Jugoistočna evropska dijeceza.

Predsedavajući biskup AOC zajednice: † Jerry L. Ogles, DD (Sedište u Statesville, North Carolina ,SAD)

Dijecezalni biskup: † Igor Đurčik, PhD (Sedište u Staroj Pazovi, Srbija)